Uchwała nr XXV/189/09 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 r.


U C H W A Ł A  Nr XXV/189/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,   poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz    z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753 ) uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2008 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
        
 
 
  Przewodnicząca Rady
 
                Janina Iwona Andrzejczuk

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 czerwca 2009)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 marca 2011, 13:25:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 sierpnia 2011, 12:32:47)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4802