Uchwała Nr VII/64/15 - sprawozdanie z działalności GOPS w Rypinie za 2014 rok


Uchwała Nr VII/64/15
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
   Przewodniczący Rady

  Wiesława Sokołowskametryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (24 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 lipca 2015, 12:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3805