Uchwała Nr XXXI/231/10 - sprawozdanie z dziłalności GOPS w Rypinie za 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/231/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738  ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Janina Iwona Andrzejczuk

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (26 lutego 2010)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 sierpnia 2011, 12:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4660