Uchwała Nr V/31/11 - sprawozdanie z działalności GOPS w Rypinie za 2010 rok

Uchwała nr V/31/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 marca 2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plik do pobrania:

Uzasadnienie do uchwały (13kB) zip

Sprawozdanie z działalności GOPS w Rypinie za 2010 rok (24kB) zip

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (29 marca 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 sierpnia 2011, 12:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5232