Budżet Gminy

Uchwała nr XIV/72/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 marca 2004


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 oraz art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 109, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art.128 ust.2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ).


uchwala się, co następuje:
 
§  1

1. Ustala się dochody budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę
     11.891.008 zł, w tym :
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 573.446 zł,
2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na kwotę – 56.000 zł,
3) subwencja ogólna w kwocie – 4.992.220 zł, z tego :
a) część oświatowa w kwocie                     -         3.452.333 zł
b) część wyrównawcza w kwocie                 -         1.539.887 zł

§  2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę
     13.947.883 zł, w tym:
1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 631.476 zł,
2)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – 56.000 zł,
2.  W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się :
1) wydatki bieżące w kwocie – 8.749.620 zł, w tym :
a) wynagrodzenia w kwocie                             -  3.433.910 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w kwocie            -     687.755 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 5.198.263 zł w tym inwestycje 4.712.263 zł,
3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł w tym :
a ) rezerwa ogólna w kwocie 139.000 zł,
b)  rezerwa celowa w kwocie 161.000 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe

§  3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  -  2.056.875 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.056.875 zł, są
    przychody pochodzące z:
-   kredytu bankowego w kwocie 1.916.476 zł,
-   nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 140.399 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§  4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§  5

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 5.

§  6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie 26.600 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 26.600 zł zgodnie z załącznikiem  
nr 6.

§  7

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§  8

Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2003 – 2005 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§  9 

1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania przeniesień planowanych
    wydatków bieżących w ramach poszczególnych działów.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania upoważnień do dokonywania
     przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji
     jednostkom organizacyjnym gminy.

§  10

1. Ustala się kwotę 500.000 zł, do wysokości której wójt może samodzielnie
     zaciągać kredyt krótkoterminowy.

§  11

Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących obsługi gminy.

§  12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§  13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
                                                                               Piotr Pawłowski

plik do pobrania (35kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (29 marca 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 kwietnia 2004, 11:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5471