Budżet Gminy

Uchwała nr XIII/91/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2008

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastepuje:§  1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15 070 556 zł, z tego:  
    - dochody bieżące w kwocie 15 070 556 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
        zleconych ustawami w wysokości 2 872 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§  2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17 691 592 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, októrych mowa w ust. 1 obejmują:
     1) wydatki bieżące w wysokośc 7 341 920 zł, w tym na:
        a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 459 672 zł,
        b) dotacje 143 000 zł,
     2) wydatki majątkowe  w 2008 r.w wysokości 3 747 000 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 - 2010,
    zgodnie z załącznikiem Nr 4 ( 4a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 872 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

    2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61 000 zł.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 2 621 036 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

  1) ogólną w wysokości 150 000 zł;

  2) celową w wysokości 50 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody 12 000 zł,
   2) wydatki 12 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 121 036 zł, z tego na:

1) pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 621 036 zł;

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:


 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;


 2 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściwego do wysokości 500 000 zł;


 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu ( np. za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych)

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 200 000 zł, z tego:

    1) gwarancji do kwoty 100 000 zł,

    2) poręczeń do kwoty 100 000

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 200 000 zł.

§ 10

Ustala się kwotę 500 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Załącza sie prognozę długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury w kwocie 133 000 zł,

- działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli w kwocie 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Nr XIII/91/07 (229kB) pdf

Załącznik nr 1 (504kB) pdf

Załącznik nr 2 (1102kB) pdf

Załącznik nr 3 (305kB) pdf

Załącznik nr 4 (466kB) pdf

Załącznik nr 4a (427kB) pdf

Załącznik nr 5 (92kB) pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. (38kB) pdf

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (71kB) pdf

Załącznik nr 8 (120kB) pdf

Dotacje podmiotowe w 2008 r. (46kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/91/07 (651kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 grudnia 2007)
Opublikował: Agnieszka Krauza (5 czerwca 2008, 09:31:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (5 czerwca 2008, 13:37:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5275