Budżet Gminy


Uchwała Nr XIV/67/11
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 21.165.101 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 18.360.101 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.805.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 23.739.613 zł, z tego: 
a) wydatki bieżące w wysokości 16.928.240 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.408.836 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.722.654 zł
- dotacje na zadania bieżące 200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.596.750 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.811.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 3. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.574.512 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu – zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.574.512 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości – 60.000 zł, 
2) celową w wysokości – 40.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją : 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a. 
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jst , zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 502.443 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 
1) dochody w wysokości 60.000 zł
2) wydatki w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.839.512 zł, w tym na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.574.512 zł, 
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.265.000 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł; 
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.574.512 zł; 
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.265.000 zł. 
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 
4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2012 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego: 
a) gwarancje do kwoty 150.000 zł, 
b) poręczenia do kwoty 50.000 zł. 
5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 100.000 zł. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 

 Przewodniczący Rady 


Marek Paweł Śmiechewicz 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2012, 11:17:34)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2012, 12:32:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4680