Budżet Gminy na 2016 rok


UCHWAŁA Nr XI/84/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 grudnia roku 2015 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854)  Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 22.129.478 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 21.802.698 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 326.780 zł,
jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 24.246.893 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 20.588.113 zł, 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.379.613 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.736.986 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 800.000 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.663.314 zł,
e) wydatki na obsługę długu 8.200 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3.658.780 zł.
jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.117.415 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2.277.415 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 160.000 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 5 i 5a do uchwały.

§ 7.  Ustala się dochody w wysokości 600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości – 98.000 zł,
2) celową w wysokości – 52.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9.  Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 371.869,12 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10.  Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.468.610 zł,
2) dotacje dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych  125.000 zł,
jak w załączniku nr 7 do uchwały.
       
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Ustala się wydatki w kwocie 80.500 zł na realizację zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12.  Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.    
 
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.117.415 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 160.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:           
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000  zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.117.415 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 160.000 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.   
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4) udzielania poręczeń i gwarancji  w roku budżetowym 2016 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
b) poręczenia do kwoty  50.000 zł.   
5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2016 do  wysokości 100.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (17 grudnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 stycznia 2016, 08:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3258