Budżet Gminy


UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY RYPIN
z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 19.187.680 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 17.232.680 zł,
b) majątkowe w kwocie 1.955.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 20.125.890 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 15.481.890 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.796.840 zł,
- dotacje 186.500 zł,
- pozostałe wydatki 7.498.050 zł,
b) majątkowe w kwocie 4.644.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 938.210 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 938.210 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 938.210 zł.

§ 8. Uchwala się łączną kwotę poręczeń gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
§ 9. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a.
2) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 60.000 zł,
2) celowe w wysokości – 40.000 zł, z przeznaczeniem realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 938.210 zł,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (15 lutego 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (25 lutego 2011, 12:52:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 lutego 2011, 10:02:00)
Zmieniono: dodano link: Uchwała wraz z załącznikami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4862