Budżet Gminy

Uchwała nr XXX/152/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 stycznia 2006

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 4, pkt. 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.182, art.184, art.188 ust.2, art.195 ust.2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)


uchwala się, co następuje:

§  1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 12.745.519,- zł
    w tym:
    1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
        innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.263.100,- zł,
    2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
        w wysokości 60.000,- zł,                  
    3) subwencja ogólna w wysokości 4.002.724,- zł,
         w tym:
        a) część oświatowa w wysokości 3.444.399,- zł,
        b) część wyrównawcza w wysokości 558.325,- zł,
    4) środki z programów strukturalnych i spójności UE 1.824.300,- zł,
 
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§  2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 15.281.880,- zł,
    w tym :
    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
         innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.263.100,- zł,
    2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i
         rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000,- zł,

2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
    1) wydatki bieżące w wysokości 10.801.288,- zł, w tym na :
        a) wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.137.030,- zł,
        b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 840.694,- zł,
        c)  dotacje z budżetu w wysokości 362.413,- zł,
        d) obsługę długu publicznego w wysokości 20.000,- zł,
     2) wydatki majątkowe w wysokości 4.480.592,- zł, w tym :
        a) wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 2.606.267,- zł,
     3) W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95.500,- zł,
 
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i
paragrafów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w
§ 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.536.361,- zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowej jest:
    - kredyt bankowy w wysokości 2.371.965,- zł,
    - wolne środki z tytułu rozliczeń i pożyczek 164.396,- zł,
3. Ustala się :
    - przychody budżetu w wysokości 2.700.757,- zł,
    - rozchody budżetu w wysokości  164.396,- zł,
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających
źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :
- przychody w kwocie  12.100,- zł,
- wydatki w kwocie      12.100,- zł,
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8

1. Upoważnia się wójta gminy do :
    a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami
        i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,
        z wyjątkiem wydatków majątkowych,
    b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowych
        wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom
        organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń na wynagrodzenia i wydatki
        majątkowe,
    c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących 
        bankowej obsługi gminy.

§ 9

   1.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
        zaciąganych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,- zł; w tym
        na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w
        kwocie 1.500.000,-zł,
   2.  Określa się wysokość sumy, do której wójt gminy może samodzielnie
        zaciągać zobowiązania na kwotę 200.000,- zł,
   3.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych
        przez wójta w roku budżetowym w łącznej kwocie  100.000,-zł.

§ 10

Określa się wydatki związane z realizacją zadania wspólnego  z inną gminą na :
    - utrzymanie wysypiska śmieci zadanie realizowane z Związkiem Gmin
      Rypińskich w kwocie 112.088,- zł,
    - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zadanie realizowane
      z Związkiem Gmin Rypińskich w kwocie 15.000,- zł,
    - budowa cmentarza realizacja wspólnie z Urzędem Miasta w kwocie
      235.325,- zł.

§ 11

Zobowiązuje się wójta gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
                                                                              Piotr Pawłowski

Uchwała Nr XXX/152/06 (45kB) word

Załącznik nr 1 (96kB) word

Załącznik nr 2 (156kB) word

Załącznik nr 3 (55kB) word

Załącznik nr 4 (44kB) word

Załącznik nr 5 (102kB) word

Załącznik nr 6 (106kB) word

Załącznik nr 7 (30kB) word

Załącznik nr 8 (58kB) word

Planowane spłaty zobowiązań (51kB) word

Uzasadnienie (67kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (24 stycznia 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 września 2006, 08:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5496