Budżet Gminy


UCHWAŁA Nr XXIV/130/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 20.729.020 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 19.435.357 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1.293.663 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 21.921.342 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 18.286.342 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.127.886 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.173.883 zł,
- dotacje na zadania bieżące 165.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.641.500 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 168.073 zł,
- wydatki na obsługę długu 10.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 3.635.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.192.322 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.115.163 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 922.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100.000 zł;
2) celową w wysokości – 50.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz 6a.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 165.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
1) dochody w wysokości 60.000 zł;
2) wydatki w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 1.192.322 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 922.841 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.192.322 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 922.841 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2013 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
b) poręczenia do kwoty 50.000 zł;
5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2013 do wysokości 100.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXIV/130/12 wraz załącznikami (2011kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/130/12 (708kB) pdf

Uchwała RIO (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 grudnia 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 stycznia 2013, 12:12:21)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (7 stycznia 2013, 09:21:52)
Zmieniono: dodanie uchwały wraz z załącznikami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4699