Budżet Gminy

Uchwała nr XXIII/113/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 stycznia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:
 
§  1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 16.850.688,- zł
    w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.714.100,- zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 58.000,- zł,                   
3)  subwencja ogólna w wysokości 5.114.875,- zł, w tym:
    a)  część oświatowa w wysokości 3.301.617,- zł,
    b)  część wyrównawcza w wysokości 1.813.258,- zł,
4) środki z programów strukturalnych i spójności UE 4.483.270,- zł,
 
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§  2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 19.032.200,- zł,
    w tym :
    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
         innych zadań zleconych ustawami w wysokości   1.824.602,- zł,
    2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i
         rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000,- zł,
 
 
2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
    1) wydatki bieżące w wysokości 10.481.144,- zł, w tym na :
       a) wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.634.360,- zł,
       b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 745.373,- zł,
       c) dotacje z budżetu w wysokości 722.416,- zł,
       d) obsługę długu publicznego w wysokości 30.000,- zł,
    2) wydatki majątkowe w wysokości 8.551.056,- zł, w tym :
       a) wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 5.993.930,- zł,
    3) W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70.000,- zł,
 
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i
paragrafów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.181.512,- zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowej jest:
    - kredyt bankowy w wysokości 2.181.512,- zł,
3. Ustala się :
    - przychody budżetu w wysokości 2.263.710,- zł,
    - rozchody budżetu w wysokości  82.198,- zł,
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających
źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :
- przychody w kwocie  22.500,- zł,
- rozchody w kwocie    22.500,- zł,
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 9.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§  8

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§  9

1. Upoważnia się wójta gminy do :
a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,
z wyjątkiem wydatków majątkowych,
b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowych
wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom
organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie
wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 10

   1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
        zaciąganych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 4.500.000,- zł; w tym
        na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w
        kwocie 4.300.000,-zł,
   2.  Określa się wysokość sumy, do której wójt gminy może samodzielnie
        zaciągać zobowiązania na kwotę 200.000,- zł,
   3.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych
        przez wójta w roku budżetowym w łącznej kwocie  100.000,-zł,

§ 11

Określa się wydatki związane z realizacją zadania wspólnego  z inną gminą na :
- utrzymanie wysypiska śmieci zadanie realizowane z Związkiem Gmin Rypińskich w kwocie  111.916,- zł,
- budowa cmentarza realizacja wspólnie z Urzędem Miasta   w kwocie  500.000,- zł,
- budowa basenu zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w kwocie 100.000,- zł,   

§ 12

Zobowiązuje się wójta gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                           Przewodniczący Rady
 
                                                                              Piotr Pawłowski

plik do pobrania (45kB) plik

Załączniki do uchwały dostępne są w katalogu UCHWAŁY 2005

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (18 lutego 2005, 11:27:50)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (18 lutego 2005, 11:33:55)
Zmieniono: informacja o załącznikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5206