Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

WYKONANIE BUDŻETU

Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący. Wójt przedstawia [...]

ZMIANY BUDŻETU

W toku wykonywania budżetu wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, polegających na :1/zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych [...]

WYKONYWANIE BUDŻETU

    Wójt gminy sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków budżetu gminy. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej wójt :1/ opracowuje układ wykonawczy [...]

BUDŻET GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Jest rocznym planem :1/ dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy,2/ przychodów i [...]

metryczka