Budżet Gminy

Uchwała nr VII/41/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.„i” ustawy z dnia 8 marca 1990.r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.808.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.734.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.926.401 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1.926.401 zł,

Przychody budżetu w wysokości 2.090.797 zł, rozchody w wysokości 164.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 100.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 61.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 12.000 zł,

wydatki - 12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.926.401 zł

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i § w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków majątkowych,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł,

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Grochowiecka

Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała (197kB) pdf

Załącznik nr 1 (434kB) pdf

Załącznik nr 2 (1776kB) pdf

Załącznik nr 3 (390kB) pdf

Załącznik nr 3a (321kB) pdf

Załącznik nr 4 (80kB) pdf

Załącznik nr 5 (198kB) pdf

Załącznik nr 6 (92kB) pdf

Załącznik nr 7 (67kB) pdf

Załącznik nr 8 (167kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (615kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 marca 2007)
Opublikował: Agnieszka Krauza (5 czerwca 2008, 09:13:29)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (6 czerwca 2008, 09:14:40)
Zmieniono: dodano piki do pobrania w formacie PDF.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4771