Budżet Gminy

UCHWAŁA Nr 23/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 3 lutego 2003 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 oraz art.51 ust.2 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).


uchwala się, co następuje:


§1

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę  8.371.420 zł, w tym:

1)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 891.600 zł;
2)dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 52.000 zł;
3)subwencja ogólna w kwocie - 3.776.070 zł, z tego:
        a)  część podstawowa w kwocie                              676.395 zł
        b)  część oświatowa w kwocie                              2.924.215 zł
        c)  część rekompensująca w kwocie                        175.460 zł

§2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 11.109.673 zł, w tym:

  1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 929.632 zł
  2)wydatki   na   realizację   zadań   określonych   w   programie   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 52.000 zł.

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
   1) wydatki bieżące w kwocie - 7.544.058 zł, w tym:

            a)  wynagrodzenia w kwocie   - 3.195.825
            b)  pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 659.120
   2)wydatki majątkowe w kwocie - 3.565.615 zł w tym inwestycje 3.524.115 zł

3.W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 100.000 zł

§3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie - 2.738.253 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu  budżetowego  w  kwocie  -   2.738.253   zł, są
przychody pochodzące z :
-  kredytu bankowego w kwocie - 1.800.000 zł
-  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 938.253 zł          
   zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 5.

§6

Ustala    się   plan    przychodów    gminnego    funduszu    ochrony    środowiska w kwocie  9.750  zł  oraz wydatków funduszu  w  kwocie   9.750  zł  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 63.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych zgodnie      z załącznikiem nr 8.

§9

Ustala   się   prognozę   długu   publicznego   na   lata   2002        2004   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1.Upoważnia   się   wójta   gminy   do   dokonywania   przeniesień   planowych wydatków bieżących w ramach poszczególnych działów.
2.Upoważnia się wójta gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień    planowych    wydatków    w    ramach    działów    klasyfikacji jednostkom organizacyjnym gminy.

§11

Ustala   się  kwotę   500.000   zł   ,   do   wysokości   której   wójt   gminy  może samodzielnie zaciągać kredyt krótkoterminowy.

§12

Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (35kB) plik


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (3 lutego 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 sierpnia 2003, 10:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6478