Budżet Gminy

Uchwała nr XXI/152/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 grudnia 2008

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317)

§  1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16 738 553 zł, z tego:  
       1) dochody bieżące w kwocie 16 646 553 zł,
       2) dochody majatkowe w kwocie 92 000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 115 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§  2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 660 021 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, októrych mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokośc 14 474 435 zł, w tym na:
        a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 530 624 zł,
        b) dotacje 260 000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 185 586 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 200 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ( 4a- zadania inwestycyjne w 2009 roku).

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 115 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 085 586 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 921 468 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5.  Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70 000 zł;

2) celowe w wysokości 30 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnej instytucji kultury w kwocie 120 000 zł,

2) działających na terenie miasta publicznych przedszkoli w kwocie 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 12 000 zł;

2) wydatki 12 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.921.468 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 921 468 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wielokrotne programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000 zł;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.1. Ustala się łaczną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2009 w wysokości 200 000zł, z tego;
1) gwarancji do kwoty 100 000 zł,
2) poręczeń do kwoty 100 000 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100 000 zł.

§ 11. Załącza się prognozę długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Rypin.

§ 14. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia piemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


  
                                                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                                                       Janina Iwona Andrzejczuk

Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Nr XXI/152/08 (137kB) pdf

Załącznik nr 1 - dochody (194kB) pdf

Załącznik nr 2 - wydatki (280kB) pdf

Załacznik nr 3 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. (161kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. (165kB) pdf

Załącznik nr 4 - limity wydatków (313kB) pdf

Załacznik nr 4a - zadania inwestycyjne (133kB) pdf

Załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. (318kB) pdf

Załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu (148kB) pdf

Załącznik nr 7 - dotacje podmiotowe (359kB) pdf

Załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (157kB) pdf

Załącznik nr 9 - prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne (168kB) pdf

uzasadnienie do uchwały (604kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 grudnia 2008)
Opublikował: Agnieszka Krauza (15 kwietnia 2009, 14:41:48)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (6 maja 2009, 10:11:53)
Zmieniono: dodano pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4849