Budżet Gminy

UCHWAŁA NR III/19/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 21.947.697 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.630.297 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1.317.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 24.650.672 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 19.997.672 zł;
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.956.587 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.255.419 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 260.000 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.515.666 zł,
e) wydatki na obsługę długu 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.653.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.702.975 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.862.975 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości – 100.000 zł;
2) celową w wysokości – 50.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 170.000 zł;
2) dotacje dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1) ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2) ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
1) dochody w wysokości 60.000 zł;
2) wydatki w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.702.975 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 160.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.702.975 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów 160.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami
i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za
wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2015 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
b) poręczenia do kwoty 50.000 zł;
5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do wysokości 100.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uchwała Nr III/19/14 wraz z załącznikami

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2015, 12:11:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3600