Budżet Gminy

                                                             UCHWAŁA Nr XXX/224/09
                                                                   RADY GMINY RYPIN
                                                            z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d  i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )oraz art. 166, 166 a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271 ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) uchwala się, co następuje:

§  1.
1. Ustala się  łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.557.250zł, z tego:  
       a) bieżące w kwocie 15.897.250 zł,
       b) majatkowe w kwocie 660.000 zł,
       zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§  2.1. Ustala się łącznąkwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 20.851.084
z tego:
      a) bieżące w kwocie 14.419.776 zł,
      -   wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.064.524 zł,
      -   dotacje 145.000 zł,
      -   pozostałe wydatki 7.210.252 zł,
      b) majątkowe w kwocie 6.431.308 zł,  
      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki, októrych mowa w § 2, ust. 1 obejmują w szczególności:
      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
          zleconych ustawami w wysokości 2.977.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a
      2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
          między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7
      3) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa
          w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne z
    wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 3 do
    niniejszej uchwały ( 3a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny
    Ośrodek Pomocy Społecznej uchwala się w wysokości 3.690.477 zł.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 4.293.834 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z
tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§ 5.
Ustala się dotacje podmiotowe dla:
      1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 130.000 zł,
      2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli w wysokości
          15.000 zł.
      zgodnie z załacznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
      1) przychody 12.000 zł,
      2) rozchody 12.000 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.293.834 zł, z tego na:
      1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
          1.000.000 zł,
      2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.293.834 zł.

§ 8. Uchwala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku
budżetowym 2010 w wysokości 200.000 zł, z tego:
      1) gwarancji do kwoty 100.000 zł,
      2) poręczeń do kwoty 100.000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§ 10.
Upoważnia sięWójta do zaciągania zobowiązań:
    1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w
        załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 
    2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
        gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym,
    3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
        występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości
        1.000.000 zł,
    4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
        bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
    5) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
        między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 70.000zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkholowych.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
        1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
        2) celowe w wysokości 30.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
            kryzysowego.

§ 13.
Ustala się kwotę 1.000.000zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Załącza się prognozę długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z
załącznikiem nr 10.

§ 15. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Rypin.

§ 16. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I pólrocze, w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy.


                                                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                                                       Janina Iwona AndrzejczukPliki do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXX/224/09 (98kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (498kB) pdf

Załącznik Nr 1 (111kB) pdf

Załącznik Nr 2 (583kB) pdf

Załącznik Nr 3 (187kB) pdf

Załącznik Nr 3a (92kB) pdf

Załącznik Nr 4 (121kB) pdf

Załącznik Nr 5 (63kB) pdf

Załącznik Nr 6 (92kB) pdf

Załącznik Nr 6a (96kB) pdf

Załącznik Nr 7 (152kB) pdf

Załącznik Nr 8 (184kB) pdf

Załącznik Nr 9 (91kB) pdf

Załącznik Nr 10 (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (16 grudnia 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (13 stycznia 2010, 10:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5947